Vad är PEP?

En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har, eller har haft, viktiga offentliga funktioner i en stat, eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat:

  • Statschef
  • Riksdagsledamöter
  • Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet
  • Domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen
  • Riksrevisorer
  • Riksbankens direktion
  • Ambassadörer
  • Höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)
  • VD eller styrelseledamot i statsägda företag
  • En person i ledningen för en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera).

Om du faller under kategorin PEP måste detta anges i din ansökan.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp